Souhrn postoje ERGO k udržitelnému investování & udržitelnost v odměňování

 

Úvodem

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. ERGO pojišťovna, a.s. si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, ale do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). ERGO pojišťovna, a.s. v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí.

 

Udržitelnost v rámci skupiny SVS

Udržitelnost a odpovědné, na budoucnost orientované řízení jsou také součástí strategie skupiny Sparkassen-Versicherung Sachsen (SVS). Udržitelnost je důležitou součástí zajištění budoucí životaschopnosti společnosti -  znamená pro nás harmonizaci všech tří dimenzí udržitelnosti (ekonomické, ekologické a sociální), přitom se zaměřujeme na témata ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změnám klimatu.

Svou strategií udržitelnosti se skupina SVS hlásí k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a k cílům Pařížské dohody o ochraně klimatu, které mají omezit globální oteplování - ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí - na 1,5 stupně Celsia. Rovněž podporujeme cíl klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 (European Green Deal).

Zavedením strategie udržitelnosti se ERGO pojišťovna jako součást Sparkassen-Versicherung Sachsen stává součástí společenské transformace a krok za krokem se vydává na cestu k větší udržitelnosti.

Mezi závazky skupiny SVS v oblasti udržitelnosti patří mimo jiné:

  • Při zadávání zakázek bereme v úvahu environmentální kritéria
  • Do budoucna plánujeme udržitelné pojistné produkty
  • Do roku 2025 chceme posílit aspekty ESG v upisování
  • Do roku 2025 plánujeme udržitelně vyřizovat pojistné události
  • Zohlednění kritérií ESG v investičních rozhodnutích
  • Klimatická neutralita investic do roku 2050

Více informací o udržitelnosti v rámci skupiny je k dispozici zde https://www.sv-sachsen.de/content/unternehmen/ueber-uns/nachhaltigkeit/

 

Udržitelné odměňování

Systémy odměňování ERGO pojišťovny, a.s. vycházejí z právních předpisů a jsou v souladu s obchodní a rizikovou strategií společnosti. Politika odměňování zohledňuje dlouhodobé zájmy a výkonnost společnosti, podporuje udržitelný rozvoj a nepodporuje podstupování rizik, která jsou v rozporu se zásadou udržitelnosti a dlouhodobosti. Rizika udržitelnosti (tj. událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení) mohou mít dopady na hodnotu investic, finanční situaci a výsledky hospodaření, jakož i na pověst pojišťovny. Odpovědným přístupem k rizikům udržitelnosti je lze včas identifikovat, vhodně monitorovat a cíleně řídit v rámci zavedeného procesu řízení rizik.

 

Udržitelné investice

Investování do cenných papírů je realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.). Společnost ERGO si vybírá pouze takové společnosti, které se snaží naplňovat ESG závazky. Detailnější informace o jejich strategiích naleznete zde:

Společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.:

www.conseq.cz/o-spolecnosti/povinne-uverejnovane-informace/conseq-funds-investicni-spolecnost-a-s

 

Společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH (MEAG):

https://www.meag.com/en/inform/philosophie.html

 

Pojišťovna u produktu investičního životního pojištění ERGO Renta nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost, vzhledem k tomu, že pojistný produkt takto nebyl koncipován a jeho distribuce byla ukončena v roce 2020.